VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kontrowersje w Nowotworach Neuroendokrynnych - Katowice, 28-29 marca 2014r. - notka prasowa
english version

Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych

Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Regulamin

Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
o nazwie "Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych"

§1 - Nazwa, siedziba i charakter prawny

 1. Sekcja będzie posługiwała się nawą "Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego - Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych" lub w skrócie "Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych".
 2. Sekcja będzie prowadziła działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego na zasadach wydzielonej jednostki organizacyjnej.
 3. Sekcja nie posiada własnych środków finansowych i jest wspierana finansowo przez Zarząd PTE.
 4. Sekcja nie ma osobowości prawnej. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Sekcji będą składane przez Zarząd PTE.
 5. Siedziba Sekcji znajduje się przy siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

§2 - Cel działalności

 1. Celem działania Sekcji jest wspieranie interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego i medycznego w zakresie leczenia nowotworów neuroendokrynnych. Cel ten powinien być realizowany z udziałem specjalistów wielu dziedzin medycyny, szczególnie endokrynologii, gastroenterologii, chirurgii, onkologii, pulmonologii, medycyny nuklearnej i patomorfologii.
 2. Realizacja celu określonego w ust. 1 będzie wykonywana w szczególności poprzez:
  • integrację działań specjalistów we wdrażaniu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z guzami neuroendokrynnymi,
  • opracowywanie rekomendacji w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym,
  • formułowanie postulatów i opinii rozwiązań organizacyjnych opieki zdrowotnej w tej dziedzinie,
  • współpracę naukową i rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć nauki dotyczących guzów neuroendokrynnych,
  • współpracę z towarzystwami naukowymi zajmującymi się celami zbieżnymi z celem działania Sekcji,
  • współpraca z Krajowym Rejestrem Guzów Neuroendokrynnych GEP i innymi rejestrami guzów neuroendokrynnych,
  • reprezentacja Sekcji Naukowej - Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych w Europejskim Towarzystwie Guzów Neuroendokrynnych (ENETS).

§3 - Członkowstwo w Sekcji

 1. Sekcja skupia osoby, którym bliska jest realizacja celów opisanych w § 2 niezależnie od tego czy są one członkami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
 2. Do Sekcji przyjmowane powinny być w szczególności osoby będące specjalistami dziedzin medycyny zajmujących się guzami neuroendokrynnymi.
 3. Przyjęcie nowych członków do Sekcji - wymaga pozytywnej opinii wydanej przez Grupę Ekspertów na wniosek Przewodniczącego. W przypadku pozytywnej opinii lub braku opinii w terminie 3 miesięcy od wniosku Przewodniczącego - kandydat na członka Sekcji może być wpisany na listę członków Sekcji prowadzoną przez Przewodniczącego.
 4. Listę członków Sekcji prowadzi Przewodniczący.
 5. Członkowstwo w Sekcji jest honorowe i nie jest związane z obowiązkiem ponoszenia przez jej członków jakichkolwiek opłat z tytułu uczestnictwa w Sekcji na rzecz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ani nie wiąże się z żadnych wynagrodzeniem na rzecz członków Sekcji.
 6. Zebrania Sekcji będą zwoływane przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz do roku.

§4 - Organizacja

 1. Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny PTE.
 2. Przewodniczący celem usprawnienia bieżącej pracy Sekcji może powoływać spośród członków Sekcji - Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Przewodniczący powołuje na 4 letnią kadencję Grupę Ekspertów.
 4. Grupa Ekspertów liczy od 3 do 15 osób zaangażowanych w bieżącą pracę Sekcji.
 5. Grupa Ekspertów stanowi organ doradczy Przewodniczącego.
 6. Skład Grupy Ekspertów może być zmieniony przez Przewodniczącego jedynie za zgodą Grupy Ekspertów.
 7. Decyzje Grupy Ekspertów zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych. W razie, gdy w danej kwestii oddana zostanie równa ilość głosów za i przeciw, przeważał będzie głos Przewodniczącego.
 8. Zebrania Grupy Ekspertów będą zwoływane przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. Grupa Ekspertów może się zbierać również bez formalnego zwołania opisanego w zdaniu poprzedzającym.

§5 - Kompetencje Grupy Ekspertów

Do kompetencji Grupy Ekspertów należy:

 1. Rekomendowanie Przewodniczącemu metod działania Sekcji.
 2. Opracowywanie i zatwierdzanie rekomendacji w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym w guzach neuroendokrynnych.
 3. Formułowanie postulatów i opinii rozwiązań organizacyjnych opieki zdrowotnej w wymienionej wyżej dziedzinie.
 4. Wspomaganie Przewodniczącego w organizacji współpracy naukowej.
 5. Wspomaganie Przewodniczącego w rozwijaniu działalności dydaktycznej związanej z rozpowszechnianiem wiedzy na temat najnowszych osiągnięć nauki dotyczących guzów neuroendokrynnych.
 6. Wspomaganie Przewodniczącego w koordynacji współpracy z Radą Naukową Krajowego Rejestru Guzów Neuroendokrynnych GEP w sprawie decyzji o wykorzystaniu danych z Rejestru do sporządzenia publikacji.
Strona główna | Regulamin | Członkowie
© Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Projekt i wykonanie: Ars enigma 2005-2013